Strategiplan 2020

DSRS strategiplan 2020

Vision: At styrke sikkerheden til søs gennem forebyggende søredning. Vores mål er, at ingen, som bruger vandet i fritiden, drukner.

Mission: At assistere fritidsbrugere af vandet, som er bragt i en situation, som de ikke selv kan løse.

At stille frivillige og materielle ressourcer til rådighed for det offentlige beredskab i nødsituationer til søs.

 

Mål DSRS 2016-2020

DSRS har 15 stationer i indre danske farvande.

 

DSRS er et attrak-tivt tilbud for frivil-lige bosat omkring DSRS’s stationer.

 

DSRS er attraktiv for fonde og
andre sponsorer, som ønsker at støtte den frivil-lige søredning.

DSRS er kendt af mere end 50% af fritidsbrugere af vandet – og kendt blandt lokale og nationale beslut-ningstagere.

Økonomi i balance.

Strategi - værktøjer

DSRS har en beskri-velse af grundfor-udsætninger for oprettelse af ny station

 

Organisationen skal markedsføre mulighederne for at være frivillig i den lokale del af DSRS

At DSRS har en klar arbejdsdeling mellem stationer-ne og DSRS ledelse.

Historier om DSRS og operationer distribueres til lokale søsports-klubbers websider

DSRS’s drift finan-cierers af medlems-bidrag, sponsorater og testamentariske gaver. DSRS har en strategi herfor så vi fortsat kan være en almen nyttig fore-ning

Plan for geografisk placering af nye stationer udvikles.

Organisationen har en strategi for at modtage frivillige.

DSRS har en ud-viklingsplan som tydeligt kommuni-kerer perspekti-vet i at støtte DSRS.

DSRS er synlig ved arrangementer i stationernes lokalområder.

Større historier deles med sejls-ports- og andre fritidsmagasiner.

DSRS gør det nemt for den ikke organiserede ”kunde” at blive medlem - eller at give donationer til DSRS.

Dialog med lokale myndigheder og in-teressenter i DSRS’s fokusområder

DSRS skal have me-ningsfulde uddan-nelses og trænings muligheder, som sikrer den frivilli-ges kompetencer
Alle frivillige uanset forudsætninger bydes velkommen og kan udfylde en rolle i DSRS

DSRS’s bestyrelse er i dialog med sponsorer og fonde for at orientere om muligheden for at støtte DSRS.

DSRS deltager aktivt i Søspor-tens Sikkerheds-råd og andre fora, hvor der drøftes søredning.

Bådejere i havne hvor der oprettes ny station kan via stationen få rabat på 500 kr. det første år, når stationen startes op.

DSRS har en enkel og smidig håndte-ring af medlem-skaber

 

I strategiplan 2020" har DSRS nu bl.a. udpeget de områder af indre
danske  farvande hvor vi vil prioritere oprettelse af stationer frem  mod 2020.

Du  kan se områderne ved at klikke her, SE KORT
Meget afhænger af finansiering  af oprettelsen  (ca. 1 mio. kr. pr. station) - og muligheden for at rekruttere  tilstrækkeligt med aktive frivillige i de pågældende områder.

Blå markør
Eksiterende stationer

Rød markør
Hvor vi gerne vil oprette stationer

Gul markør
Statslige redningsstationer